Lääne-Saare Hoolekanne SA  reg.90012998  Kastani 20, Kuressaare 93815

Hooldekodu  Saaremaa Valss

Lääne-Saare Hoolekanne SA  reg.90012998  Kastani 20, Kuressaare 93815


kodukord

Hooldekodus viibides tuleb suhtuda lugupidavalt teistesse hoolealustesse, töötajatesse ja külalistesse.

Käesolevat kodukorda järgivad kõik hooldekodu hoolealused, töötajad ja külalised.

Hooldekodusse vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

-          Hoolealuse isikut tõendav dokument;

-          Perearsti tõend , et hoolealune ei põe nakkushaigusi;

-          Perearsti poolt koostatud raviskeem;

-          Koopia puude  raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusest;

-          Hooldusvajaduse hindamine VASA meetodil ( täidab perearst).

Hooldekodusse saabumine:

-          Saabumisel esitab hoolealune või tema esindaja vajalikud dokumendid töötajatele;

-          Hoolealuse paigutamine tuppa toimub hooldekodu töötaja poolt vastavalt tema tervislikule seisundile, erivajadusele ja olemasolevatele võimalustele;

-          Hoolealusele kuuluvad väärisesemed, raha ja dokumendid saab soovi korral anda hoiule hooldekodu juhataja kätte. Hooldekodu ei vastuta varade eest tubades.

-          Hooldekodusse saab tulla järjekorra alusel, vastavalt kokkuleppele juhatajaga;

-          Hooldekodusse vastuvõtmisel sõlmivad osapooled hooldusteenuse osutamise lepingu.

 Üldised käitumisreeglid, kord ja ohutus:

-          Hooldekodus viibijad suhtuvad üksteisesse viisakalt ja lugupidavalt. Keelatud on ropendamine, füüsiline vägivald, sõimamine, norimine ja muud tegevused, mis alavääristavad või solvavad teisi kliente, töötajaid ja külalisi ning rikuvad rahu ja korda hooldekodus.

-          Kõrvalistel isikutel ( v.a. klientide lähedased) on ilma hooldekodu juhataja loata keelatud viibida hooldekodu ühisruumides ja tubades.

-          Hooldekodu ruumides on ilma vastava loata keelatud pildistamine ja filmimine.

-          Hooldekodus on keelatud üleriietega ja jalatsitega voodis lamamine.

-          Hooldekodus välisjalatsitega  käimine on keelatud, samuti aluspesus või alasti viibimine üldkasutatavates kohtades.

-          Suitsetada võib vaid selleks ettenähtud kohas. Alkohoolsete jookide tarbimine on keelatud.

-          Iga hooldekodus viibija on kohustatud hoidma kõiki ruume, vara, sisseseadet ja neile kasutamiseks antud esemeid säästlikult ja heaperemehelikult.

-          Hooldekodule kuuluva inventari viimine ühest ruumist teise on keelatud.

-          Hooldekodust võib lahkuda vaid juhtkonna loaga.

-          Isiklikke toiduaineid võib hoida vaid koridoris paiknevas jahekapis, märgistatuna nime ja kuupäevaga. Töötajatel on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit ilma teatamata.

-          Keelatud on külm- ja tulirelvade omamine, hoidmine ja hooldekodusse toomine           ( Sotsiaalministri käskkiri nr.82, 30.05.2002)

-          Hooldekodust lahkumine  ilma töötajaid teavitamata ja eelnevalt kokku leppimata on keelatud.

-          Tubades pesu pesemine ja kuivatamine, määrivate või reostavate asjade hoidmine tubades pole lubatud.

Hoolealusel on õigus:

-          Olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega;

-          Pöörduda alati oma probleemidega hooldajate poole;

-          Pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega hooldekodu juhataja poole;

-          Suhelda oma perekonna, sõprade ja teiste hoolealustega, kutsuda endale vabal ajal külalisi;

-          Kasutada isiklikke riideid ja kaasatoodud esemeid ( raadio, kell jm.). Esemetest koostatakse nimekiri;

-          Saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime kas teadmiste, oskuste, jõuvarude puudumise või tervisliku seisundi tõttu.

Hoolealusel on  kohustus:

-          Hoida võimetekohaselt puhtust ja korda kõigis hooldekodu ruumides ja territooriumil;

-          Asjade või esemete kadumisest või lõhkumisest teatama koheselt hooldekodu töötajatele;

-          Täitma kõiki juhataja ja hooldajate seaduslikke korraldusi;

-          Öörahu ajal ( alates 22.00 kuni 6.00) viibima hooldekodus teiste isikute rahu häirimata.

Hooldekodust lahkumine

-          Hooldekodust lahkumine toimub  hoolealuse või tema seadusliku esindaja avalduse ja isiku hooldamislepingu alusel. Hooldekodust lahkumisel antakse hoolealusele tagasi tema kaasatoodud isiklikud esemed, hoiule antud väärisesemed, raha ja dokumendid.

-          Hoolealusel on õigus lahkuda  lühemaks ajaks juhataja või hooldaja teadmisel. Lahkumise ja naasmise aeg peab olema eelnevalt kokku lepitud, teatatud ka kontaktisiku andmed. Pikemal äraolekul  arvestatakse kuutasust maha toiduraha maksumus.

Vastutus

-          Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab hoolealune isiklikult. Hooldekodu töötajad vastutavad kodukorrast kinnipidamise eest oma tööloleku ajal.

-          Kodukorra teadlikul rikkumisel Hoolaluse poolt rakendab hooldekodu juhataja järgmisi mõjutusvahendeid:

ü  Suuline märkus;

ü  Kirjalik hoiatus;

ü  Kirjalik hoiatus isiku hoolduslepingu lõpetamise võimalusest teavitamisega. Sellest informeeritakse ka vastava isiku hoolduslepingu pooli.

ü  Pöördumine turvateenust osutava ettevõtte või politsei poole korra kindlustamiseks;

ü  Isiku hoolduslepingu lõpetamine.

-          Kodukorra rikkumisel, mis tulenes probleemist hoolealuse vaimses seisundis või tema vaimse psüühilise seisundi järsust halvenemisest, kasutab hooldekodu personal õigustatud vahendeid, vajadusel kutsutakse kohale operatiivteenistused.

 


ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

Ettepanekute ja kaebuste menetlemise eesmärgiks on Hooldekodule Saaremaa Valss esitatavate  ettepanekute ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamise  ja lahendamise tagamine.

Menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud nii, et tõsta klientide rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuse osutamise kvaliteeti.

Kõik hooldekodu töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise protsessis,  peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.

Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord kuulub üle vaatamisele üks kord aastas.

 

1. Ettepanekute ja kaebuste esitamine

Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt. Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib panna postkasti, mis asub I korruse fuajees. Suuliselt võib ettepaneku ja kaebuse esitada hooldekodu juhatajale eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.

1.4     Suulisi kaebusi ja ettepanekuid ei registreerita juhul, kui neile ei soovita kirjalikku vastust.

1.5      Anonüümsed ettepanekud ja kaebused vaatab läbi hooldekodu juhataja, kuid personaalsele                

           menetlemisele need ei kuulu.

 

2. Ettepanekute ja kaebuste menetlemine

2.1     Ettepanekuid ja kaebusi menetleb hooldekodu juhataja või tema poolt volitatud isik.

2.2     Kõik kirjalikud ettepanekud ja kaebused registreeritakse dokumendiregistris ning säilitatakse           lahendamise korra kaustas, mis asub juhataja kabinetis.

2.3     Kui ettepanekule vastamine või selgituse andmine ei ole hooldekodu juhataja pädevuses,           edastab ta kaebuse või ettepaneku pädevale asutusele vastamiseks viivitamata, kuid mitte           hiljem kui 5 tööpäeva jooksul ettepaneku või kaebuse registreerimisest ning teavitab sellest           ettepaneku või kaebuse esitajat.

2.4    Kirjalike kaebuste ja ettepanekute kasti tühjendatakse iga nädala viimasel tööpäeval.

 

3. Ettepanekutele ja kaebustele vastamine

3.1   Ettepanekute ja kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus „Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus“, mis sätestab, et ettepanekule/kaebusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

3.2    Ettepanekutele ja kaebustele ei vastata juhul, kui:

- esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha;

- puuduvad esitanud isiku sideandmed;

- esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi kirjale vastust;

- ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav.

 

4. Dokumentide säilitamine

4.1   Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise korraldab hooldekodu juhataja.

 

5. Ettepanekuid ja kaebusi on võimalik esitada ka teistesse asutustesse:

                 Saaremaa valla sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel                                                        tel. 452 5051,    e-post Piret.Pihel@saaremaavald.ee

-          Sotsiaalkindlustusamet Endla 8 Tallinn, e-post  info@sotsiaalkindlustusamet.ee

-          Õiguskantsler Kohtu 8, Tallinn,  tel. 693 8404  e-post info@oiguskantsler.ee